Obec
Vračovice-Orlov

Historie

Obec leží 7 km východně od Vysokého Mýta. V obci působí sbor dobrovolných hasičů založený v r. 1895 a TJ Sokol založený v r. 1946. Obecní knihovna byla založena v roce 1921.

Již zasvěcení kostela sv. Janu Křtiteli naznačuje velmi starý původ obce. Své jméno získala vesnice z osobního jména Vratiš, snad lokátora nebo prvního rychtáře, ves lidí Vratišových – Vratišovice, později Vračovice. Nejstarší písemná zmínka o existenci kostela (a vesnice) se váže k roku 1349, kdy zdejší farní kostel náležel k nově založenému litomyšlskému biskupství (1344). Vračovice byly zřejmě samostatným vladyckým statkem. Prvními doloženými majiteli byli na přelomu 14. a 15. století Petr a Přibek z Týnce (dnes Hrochova Týnce) a od roku 1403 Mikuláš Dyk a Ondřej z Rosic. Ve 2. polovině 15. století se vesnice pravděpodobně stala majetkem pánů z Českých Heřmanic a společně s nimi byla na počátku 16. století připojena k litomyšlskému panství, to tehdy vlastnili Kostkové z Postupic. Tvrz, která stávala na jižním konci Vračovic a zaujímala ostrůvek vystupující nad hladinu rybníka (dnes tzv. Horního), ztratila význam. Opuštěné tvrziště zvané Worlov se připomíná ještě v roce 1558, poté veškeré zprávy o tvrzi mizí. A do dnešní doby se z ní nedochovaly žádné pozůstatky. Vesnice ale přežila a asi od roku 1547 do roku 1652 byla součástí brandýského panství. V roce 1651, kdy se uskutečnilo jakési sčítání lidu po třicetileté válce (soupis poddaných podle víry), žilo ve Vračovicích 27 dospělých obyvatel. Na konci 17. století byly Vračovice a nově založená ves Worlov (1696) odděleny od brandýského panství a znovu připojeny k panství litomyšlskému. To trvalo až do poloviny 19. století. Po roce 1848, kdy byla zrušena robota a všechny poddanské povinnosti, zanikla vrchnostenská správa a byla nahrazena správou státní. Vznikly samostatné obce s volenou samosprávou. Od té doby až do roku 1976 byly Vračovice s osadou Orlov samostatnou obcí. Mezi lety 1976 a 1990 byly připojeny ke střediskové obci Zálší. Od roku 1990 jsou spojené Vračovice a Orlov opět samostatnou obcí.

Kostel sv. Jana Křtitele (evidovaná kulturní památka) je v jádru pozdně románskou jednolodní stavbou asi ze 13. století, která prošla několika stavebními úpravami a změnila tak svůj původní středověký ráz. Podle nápisu nad renesančním bočním vchodem byl kostel přestavěn v roce 1692. Po požáru v roce 1882 se vzhled kostela znovu podstatně změnil. Poslední opravy (fasáda, střecha) proběhly v 90. letech 20. století.

Venkovský dům čp. 2 ve Vračovicích (evidovaná kulturní památka) je hodnotným dokladem vývoje zástavby obce od 16. stol. Součástí objektu je stará roubenka s tzv. dymnou jizbou. Dymná jizba byla hlavní obytná místnost, ve které se nacházelo otevřené ohniště, z něhož dým byl odváděn dymnými otvory nad úrovní oken.

V průběhu ledna a února 1945 procházely Vračovicemi transporty válečných zajatců různých národností. Byli mezi nimi i britští vojáci. Dva z nich se 20. února 1945 pokusili z transportu uniknout. Běželi směrem k lesu, ale nestihli se v lese ukrýt. Němečtí vojáci je zastřelili. Harry Ward a James Hall byli 22. února 1945 v tichosti pohřbeni na hřbitově ve Vračovicích. V roce 1947 byly ostatky těchto dvou Britů převezeny do Prahy. V hrobě zůstal pochován neznámý ruský voják, kterého v Zálší zabil německý dozorce.